www.sp87.poznan.pl

Rekrutacja do klasy pierwszej

W marcu rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Najważniejsze terminy rekrutacji do klasy pierwszej

 • 30 marca - 18 kwietnia 2023 r. - zgłoszenia do klasy pierwszej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły, wymagany podpis obojga rodziców)

  DRUK BĘDZIE MOŻNA POBRAĆ Z SEKRETARIATU SZKOŁY LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ PLACÓWKI DOPIERO 30 MARCA!!!

 • 30 marca - 18 kwietnia 2023 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wymagany podpis obojga rodziców).
 • 21 kwietnia 2023r. godzina 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 21 kwietnia – 26 kwietnia 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wymagany podpis obojga rodziców).
 • 28 kwietnia 2023 r. godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
   
   

Na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ są dostępne wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko. BRAK PODPISU JEDNEGO Z RODZICÓW WPŁYNIE NA NEGATYWNĄ WERYFIKACJĘ WNIOSKU.

 

Pliki do pobrania:

http://zsp7poznan.pl/Rekrutacja_do_klasy_pierwszej.html